Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' • HISTORIESPEL. 3öf

en de o verigen allen aan die zy gericht zyn —— i indien gy weet hoe veel daar aan gelegen is, zult gy vliegen.

MlCHAël»

Myn Heer, ik raade vast hunnen inhoud. York.

Het is zeer mooglyk. morgen, myn waarde Sir ! Michaïl, is het een dag, die aan het leven van ! tienduizend Menfchen de Proef houden moet. ; want, Sir, gelyk ik toevallig ontdekt heb is j de Koning met eenen grooten en fpoedig ontboode| nen Macht, tegens Lord Percy by Schrewsbury aangerukt; en ik vreeze, Sir Michaël — ge deel[ telyk wegens de ziekte van Northumberland , op wiens byftand men het meeste gerekend heeft; gedeeltelyk wegens Owen Glendowers afweezenheid, op wiens hulp zy mede gereekent hadden, en die door de dorre voorzeggingen te rug gehouden word — ik vreeze dat Percy's Heir te zwak is om het thans tegen dat van den Koning uittehou. den.

M i c h a ë l. Neen , Milord ; gy moet niet bevreest zyn; Douglas en.Lord Mortimer zyn immers by hem? York. Neen, Mortimer is daar niet.

M i c h a è l. MaarMordake, Vernon, Lord Henrik Percy, en Milord van Worcester zyn daar toch; en een gantfeben drom van Edele Krygslieden en wakkere Jongelingen.

York.

Zeker Ja; maar de Koning heeft het Krygsheir ü|van het gantfche Land op ontbooden —— de IPrins van Wallis, Lord John van Lankaster.de sEedle Westmorland; de krygzuchtige Blunt, en |veele andere van gelyke waarde , Mannen van i aanzien en krygs ondervinding zyn daar by.

Su

Sluiten