Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 3U»

wel, gy gedraagt u geheel als eea Koning, maar weest van my verzekert; dat wie gy ookzynmoogt ik overwin u.

(Zy vegten : wanneer de Koning m gevaar « komt Prins Henrik.)

VEERTIENDE TOONEEL.

P rins Henrik, de voorige.

Prins Henrik. Houd op, onwaardige Schot? of ik dood u op deze Plaats. — de geesten des dapperen Schirly» Stafford, Blunt , zyn in myn wapen. Het is da Prins van Wallis die u tergt, en die nooit ietsbe. looft dat hy niet denkt te houden. (Zy vegten:

Douglas vliedt.) Moedig Milord 1 hoe gaat

het u myn Vader? — Sir Nicolaas Gawsey heeft om verfterking verzogt, en Clifton insgelyks. ik wil terftond naar Clitton.

Konino Henrik. Blyf, en verhaald u een oogenblik —-» gy hebt myne verloorene achting weder gekocht, Har. ry; en door deze edele Redding beweezen dat n myn leven niet geheel onverfchillig is.

Prins Henrik, ó. Hemeli men deed my het grootfte onrecht, wanneer men ooit zeide, dat ik op uwen dood loerde, was dit zo, dan had ik flegts de dreigende hand van Douglas niet moeten ftooren , zy zou uw einde even zo wel bevordert hebben, als al het vergift in de Waereld: en had uwen Zoon dus die verraderlyke Moeite befpaard.

Koning Henrik. Viieg gy naar Clitton; ik wil naar Sir Nico» laas Gawley.

(De Koning vertrekt.)

VYF-

Sluiten