Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over HENRiK de VIERDE ' 333

een Dief en een Dronkaart; een Bloodaart en een Grootfpreeker j altyd vaardig om de zwak. ken te bedriegen , en den armèn te berooven; de vreesachtigen te verfchrikken, en met de weer» loozen te fpotten. dienstvaardig en boosaartig fpot hy in hunne afweezenheit met die, door wie te vleien hy leeft. Hy is met den Prins, alleen als een werktuig des lasters, vertrouwd, en ech» ter is hy op dit vertrouwen zo ftout, dat hy niet flegts tegens geringe Lieden hovaardig en overmoedig handeld; maar in 't bizonder ook gelooft, dat de Hertog van Lankaster zyne gunsteling eri voorfpraak zyn moet. en echter weet dit verderf, felyk en verachtingsWaardig Menfch den Prins, die hem in den grond veracht, door de inneemend» ste aller eigenfchappen ; door bestendige vrolykheid noodzaakelyk te maaken: door een nooit feilend geweld het lagchen'af te troonen, welke men zich zo veel te vryer * veroorlooft, daar zyn verftand niet van het blinkendste of yverzuchtigsté foort is , maar bizonder in vlugtige fpotterny en invallen des lichtvaardigheids beftaat; die vrolyk. heid, maar geen nyd, verwekken. Men moet daar by aanmerken, dat hy met geene bloedige of fchrikkelykemisflagen bevlekt is,en dat zyn uitgelaaten. heid daar door niet zo zeer beleedigt, dat men dezelve, in eene vrolykheid ,niet zou kunnen ver. draagen. "

Een ander Engelfche Kunstrichter geeft de vol. gende doorzichtige bewyzen van Falstaffs Ca racter. (éeee)

„ Het is oogfchynlyk dat de voortreffelykheld van dit Caracter in de behoorlyke menging van verftand in den Luim ligt, de grondflag is luimig, of de aan. ftelling en ontdekking van een prachtig en groot-

fpree*

(teie) Esfayupontbetrue Standard of wit, Humeur &by Corbyn Morris—deze geheele plaats ftaat ook in de Biograpbia Brittanica. Deel VI. BI: 3633.

Sluiten