Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 3S1

Antipholis Dair evsn; en hier op deze plaats; zynde nog geen halfuur geleeden.

Dromio.

Ik heb u tot nu toe met geene oogen gezien, terlert gy my, met het goud dat gy my gaf, naar den Centaurus zondt.'

Antipholis, Schurk, gy loogchende dat gy dat geld ontvangen had ; en fprak my van een vrouw en van middag eeten. doch ik hoop dat gy gevoeid hebt hoe wel my dat bevallen is.

.Drom 10.

Het verheugd my toch , dat gy zo wel gehu. meurd zyt. wat zal deze fchertzery beduiden? ik bid u myn Heer' zeg my zulks eens?

Antipholis. Hos.' gy fpot en greinft my nog in 't aangezicht; denkt gy dat ik fpotte? —— daar hebt

gy eens en daar nog eens?

Dromio.

Houd op, myn Heer. om 's Hemels wille! —> thans voel ik dat uwe fpotterny ernst word. Maar waarom flaat gy my dan , indien ik het vraagen mag?

Antipholis. Om dat ik zomtyds veitrouwlyk genoeg met u om gaa om u als mynen vrolykmaaker te gebruiken , en den gek met u te fcheeren; zo dryft gy uwe onbefchaamdbeid zo verre, om myne goedheid te misbruiken ; en my uwe klugten ook in myne erns tigfte uuren op te dringen, wanneer de zon fchyut mogen de zweevende Mieren hunne fpotternyen dryven , maar zy moeten weg kruipen wanneer zy haare ftiaalen verbergt, indien gy met my fpot■ ten wilt, zo zie eerft toe,hoedanig ik 'er uit zie, en richt dan u gedrag naar myne oogen-af. of ik zal u deze Leerwyze door flaagen in uwe fchantfe diyven.

Z 5 Dxo-

Sluiten