Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flt Pi DWAUIN G)

Dromio van Syrakufa. Onderftaat gyU, om hier wat in ftukkken te breeken , zo zal. ik uwen hals ó fchurkenlop de zelve- wys behandelen.

Dromio van Epbefen. Men kan doch wel een woord met u breeken • want woorden zyn flegts wind. Laat het u anders in :t gezichte breeken, indien gy rnaar uw rua niet van ag.erenbreekt.

Dromio van Syrakufa. Het fchynt dat het u aan breuken ontbreekt. Hier uit gy Lompert! ' 1

Dromio van Epbefen. Hier zyn 'er reeds te veel uit, laat my liever hierin! '

Dromio van Syrakufa.

Ja , Ja, wanneer de vogelen geen veeren, en de vuTchen geen fchubben meer hebben. Antipholis.

Nu, dan moet ik inbreeken. ga, haal my een breekyzer. ' Balthasar.

Hsb geduld, myn Heer.' begin zulk eene onder, neemmg n;et. gy zoui uw eigen goeden naam aangrypen, en de nooit onteerde Eere uwer vrouw in vermoeden brengen, bedenk eens hoe lang gy de ondervinding vanJiaaren zedelyken wandel en deugden hebt; haare bekende zedigheid en zelfs haar gefielden ouderdom Rechtvaardigen haar, en u , tegens alle vermoedens. Het zal mogelyk een goed oog. merk hebben, dat gy nu niet weeten kunt waar om men ditmaal de deur voor u geflooten houd twyffel maar niet, myn Heer, zy zal zich daar pver volkomen weeten te rechtvaardigen, vplg mynen raad, en gaat met geduld te rug, en laat ons allen in den Tyger het Middagmaal houden, gaat dan tegens den Avond alleen naar huis, en onderzoek dan naar de oorzaak van dit onverwagte voorval. Indien gy met geweld wilt inbreeken,

het

Sluiten