Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L T S P E t. 38?

VIER DE BEDRYF. , EERSTE TOONEEL. Het Tooneel verbeeld een Straat. Een Koopman,Angelo, een Gerechtsdienaar.'

Koopman. Gy weet, dat die zomma reeds orntrend Pinxfter vervallen was, en ik heb U zedert niet veel ont» ruft. ik zou het thans ook niet doen .indien ik geene reize naar Perfien voor had , en daar geld moeft gebruiken. Stel my dus op deze plaats te vreeden » of hier is een Gerechtsdienaar , die zich van ü verzekeren zal.

An g e l o.

Een gelyke fomma, als gy van my te vorderen hebt,is Antipholis my fchuldig wegens een gouden keten , die ik hem een oogenblik voor dat ik U aangetroffen heb, bezorgt hebbe. dezen Avond om vyf uuren zal ik het geld daar voor ontvangen, wees dus zo goed en gaat met my naar zyn huis , daar wil ik Ü met dankerkenteniffe betaalen.

TWEEDE TOONEEL.

Antipholis van Ebhefen.DROMio van Ephefen, komende uit bet Huis van J u l i a, de voorigen.

Gerechtsdienaar. Gy kunt de moeite wel uitwinnen, want hy komt daar zelf.

Antipholis tegen Dromio. Terwyl ik naar den Goudfmit gaa , moet gy een braaf ftuk koord gaan koopen , dat zal ik ouder myn Vrouw ea haar genooten uitdeden, om Sb a dag

Sluiten