Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

S

Fulvia? Ik wil zeggen, die van Caifar, — of veel. eer van beiden ? — Laat de Boden binnenroe, pen, — Zo waarlyk als ik Koningin van Egypten ben, bloost gy , Antonius , en dit uw opftygend bloed doet hulde aan Ca^ar, of zo niet, dan toonen uwe wangen fchaaaite, wanneer de luidklaa. gende Fulvia u fcheld. De Boden. . . . M. Antonius. Laat Romen in den Tiber verzinken, en de ge. welven van het nieuwgebouwd Ryk inflorten! Hier is royn loopkring ; Koningryken zyn enkel ftor; onze gemefte aarde voed de beellen zowel als de menfcben; het edelst van het leven beftaat in dit te doen , {hy omhelst baar) wanneer een zo eensgezind paar zulks kan doen ; en ik wil , dat de waereld, op bedreiging van draf, zal weeten.dat wy hierin geene wedergas hebben.

Cleopatra (/lil ) Welk eene uitfleekende valsheid.' Hoe! Heeft hy dan Fulvia getrouwd , zonder haar te bemin, nen? Ik zal dwaas fchyoen, en ik ben het niet. (Overluid) Antonius zal zicbzelven gelyk syn. M. Antonius. Wanneer hy door Cleopatra niet in verwarring gebragt word. Maar laaten wy ter liefde van de liefde , en derzelver aangenaame ttonden den tyd niet verkwisten met twistredenen; geen oogenblik van ons leven moet voorbygaan , zonder het een of ander vermaak. Welk eene uitfpanntng zuJJen wy deezen avond genieten?

Cleopatra. Hoor toch de Afgezanten!

M. Antonius. Laat af, lastige Koningin.' Alles is in u bevallig; het kyven , het lachen , het fchreijtn j alle uwe aandoeningen ftrekken alleen om u meer en meer te doen beminnen en bewonderen. Ik hoor .seene boodfchap dan van ui — Wy zullen dee6 A 3 zea

Sluiten