Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co MARCUS ANTONIUS es CLEOPATRA.

keer u om, en fchrei om haar;neem vervolgens affcheid van my, en zeg: Deeze traanen zyn geftort voor (de Koningin van) Egypten. Wel goed.fpeel dus ééne rol van volmaakte geveinsdheid, en laat die den fchyn hebben van volmaakte oprechtheid. Ahtonius. Gy zoud myn bloed doen kooken. Niet ver. der.

Cleopatra. Gy zoud wel beter kunnen doen; maar dit is zo al wel.

Antonius. Ik zweer u by myn zwaard. ■

Cleopatra. En fchild.■ Wacht, hy zal het verbeteren; dit is nog het best niet. Zie eens, bid ik u, Charmian, hoe fraai Haat de hevigheid der woede aan deezen Herculifchen Romein.

Antonius. Ik gaa u verlaaten, Koningin.

Cleopatra. Myn waarde Heer, hoor nog één woord. —» Mynheer , gy en ik , wy moeten van eikanderen fcheiden; maar dit is het nog niet. Mynheer,gy en ik hebben bemind, dit is het ook niet,en dat weet gy zelf wel; maar daar is iets, dat ik wilde zeggen;— foei,myn kort geheugen!hetis een tweede Antonius; ik heb alles vergeten / Antoni us. Indien gy, o Koningin , de dwaasheid niet tot uw' onderdaan had,dan zou ik u voor de dwaasheid zelve moeten houden.

Cli opatra. Het is een zwaare last, zodanig eene dwaasheid, als deeze is, zo na aan het hart te draagen. als Cleopatra thans deeze draagen moet. Maar, Mynheer, vergeef het my; want myne gedachten dooden my zo ras zy niet bebaaglyk zyn in uwe oogsn. Uwe

eer

Sluiten