Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

si

eer roept u van hier; wees derhal ven doof voor my ne niet beklaagensWaerdige dwaasheid; dat allen de Goden u hunnen byftand verleenen.' Dat de gelaurierde overwinning fleeds aan uw zwaard gehecht [zy,[en de zachte voorfpoed voor uwe voeten geftrooid worde /

Antonius. Laaten wy gaan, en laat onze fcheiding zo na«' deren en wyken, dat gy, hier blyvende, echter my verzelt, en dat ik fcheep gaande hier by u blyf» (Tegen bet Gevolg) Volgt ons.

VYFDE TOONEEL,

Het Tooneel verbeeld eene zaal in bet Paleis vao OSavius Ca/ar te Romen.

Ca sar, Lepidu.s, en Ge vols.

C^sar. (na een' brief gelezen te hebben.} Hieruit kunt gy befpeuren , Lepidus, en in het vervolg daarop ftaat maaken.dat het niet een gebrek der Casfars is groote mededingers te haaten. Dit is het nieuws van Alexandriën; hy (Atiionius) vifcht, drinkt,banketteert, en verteert de lampen van den nacht in buitenfpoorigheid ; hy is niet manlyker dan Cleopatra; en de Weduwe van Ptoletneus is niet verwyfder dan by. Hy gaf de boden naauwlykï gehoor, of verwaerdigde zich te gelooven, dat hy Medeheerfchers had. Gy zult in hem een' man vinden, die een kort begrip is van alle de ondeug* den, die alle menfchèn volgen.

Lepidus. Ik kan evenwel niet denken, dat die groot genoeg zyn om alle zyne goede hoedanigheden uit te wisfchen. Zyne gebreken zyn even als de flippen in het hemelgewelf, meest zichtbaar in de B 3 dui,,

Sluiten