Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

4?

Geef my myne hengelroede, wy zullen naar de rivier gaan , daar zal ik , terwyl de muziek ons van verre verzelt.taanverwiggevinde visfchen verfcbalken ; myn gebogen hoek zal in hunne flymigo kieuwen hechten ; en als ik hen ophaal, dan zal ik denken, dat elke vtfch een Antonius is, en by my zelve zeggen: Oho l gy zyt gevaDgen.

Charmian.

Dat was recht kluchtig toen gy eens onder het hengelen met hem wedde, en een duiker hem een' ingezouten' vifch aan den vishaak hechtte, dien hy roet veel drift ophaalde»

Cleopatra.

Ja, ten dien tyd! —— o Hoe kunnen de tyden veranderen! Toen lachte ik hem zyn geduld ten einde;en nog denzelrden nacht lachte ik wederom zodanig, dat hy zyn geduld wederkreeg; en den volgenden ochtend , nog voor het negende uur, dronk ik hem naar bed ; toen trok ik hem myne kleederen en myn' fluijer aan, en gordde zyn Philippifch zwaard op myne zyde. o, Een bode uit Italiën .' (Een Bode komt op.) Stort fpoedig uwe vruchtbaare tydingen in myne ooren, die langen tyd gefloten zyn geweest.

Bonk.

o Mevrouw! Mevrouw.' ——— Cleopatra.

Is Antonius dood? — Zo gy deeze tyding mé. debrengt, dan vermoord gy uwe Koningin; maar zo gy hem my meld als vry en wel, zie hier dan goud tot uwe belooning, en myne blaauwgtaderde hand om tekusfen; eene band, die Koningen al beevende gekust hebben.

B ODE.

Vooreerst, Mevrouw, kan ik u melden, dathy wel is.

Cleopatra. Zie daar nog meer goud. Maar, vriend, let wel,

wy

Sluiten