Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<So MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA.

het. gelyk ik gezegt hib, blyken, dat datgeen,' hetwelk thans de kracht van hunne vriendfchap fchynt te zyn, de onvermydelyke oorzaak van hun« ne verandering word. Antonius zal zyne genegenheid laaten werken daar die reeds gevestigd is; hy trouwde hier alleen (om) eene goede gelegen»

heid'

Menas.

Dat zou wel kunnen zyn. Kom, Mynheer, gaat gy mede naar boord ? Ik zal u eens toedrin* ken.

Ahenobarbus. En ik zal u befcheid doen, Mynheer. Wy hebben in Egypten goed onze keelen leeren gebruiken. Menas. Kom, laaten wy gaan.

ZEVENDE TOONEEL.

Het Teoneel is in de Kajuit der Galei van Pompejus.

(Men boort muziek, entwee Bedienden komen de gerechten voor den maaltyd op tafel brengen )

Eerste Bediende. Hier zullen zy byeenkomen, vriend; fommigen van hen zyn reeds planten, wier wortels vergaan zyn, en die door den geringfren wind zullen omverre gewaaid worden.

Tweede Bediende. Lepidus heeft reeds eene fterke kleur.

Eerste Bediende, i Zy hebben hem genadeflokjes laaten drinken.

Tweede Bediende. Wanneer zy eikanderen onderling eenige free» ken geeven, daar het te pas komt, dan roept hy :

Houd

Sluiten