Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 MARCUS ANTONIUS es CLEOPATRA.

altoos meer overwonnen door hunne Bevelhebbers dan in eigen' perfoon. Solius, een Bevelhebber van myn' rang in Syriên, Casfar's Stedehouder verloor zyne gunst door dat hy met elk oogenbiik nieuwe overwinningen te behaalen al te fcbieKlyk een' grooten naam maakte. Hy, die in den oorlog meer doet dan zyn Opperhoofd doen kan, word Bevelhebber van zyn' Bevelhebber; en eerzucht, de deugd van een' krygsman, verkiest liever een gering verlies, dan eene winst, die zyn' roem kan benevelen. Ik kon wel meer doen ten voordeele van Antonius, maar zulks zou hem mishaagen , en door zyn mishaagen zou (de roem van) myne daaden verloren gaan.

Silius.

Ventidius, gy bezit dat (verftand,) buiten hetwelk 'er weinig onderfcheid is tusfchen een' krygsman en zyn zwaard. Gy zult immers aan Antonius fchryven ?

VüHTI d I us.

Ik zal hem onderdaaniglyk te kennen geeven alles, dat wy in zyn' naam , die toverkrachtige krygsleuze, hebben uitgevoerd; en hoe wy met zyne ftandaarden en welbetaalde legioenen de nog nooit verflagen ruitery der Parthen afgemat uit het veld gedreven hebben.

Silius.

Waar is hy nu?

Ventidius.

Hy heeft befloten naar Athenen te gaan. Wy zullen daar voor hem verfchynen, zo fpoedig als de last van den buit, dien wy moeten medevoeren, het ons zal toelaaten. Voort, derhalven» laaten wy fpoed maaken.

TWEE-

Sluiten