Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

ïor

de roozen der Jeugd (op zyn gelaat) draagt, en dat (uit dien. hoofde) de waereld iets byzonders in hem zou moogen bemerken; dat zyne fchatten, fchepen, en legioenen zouden kunnen toebehooren aan een' bloodaart, wiens dienaars zouden kunnen overwinnen zo wel onder het bevél van een kind als onder dat van Casfar. Ik eisch van hem derhalven, dat hy alle verwaande vergelykingen tusfchen ons beider omftandigheden ter zyde ftelle, en my reeds (naar den ouderdom) hellende, zwaard tegen zwaard, in een tweegevecht befttyde. Ik zal hem dit fchriftelyk melden, volg my. (Antonius en de Afgezant vertrekken.)

Ahenobarbus,

Ja, waarlyk wel bedacht; de overwinnende Casfar zal zyn geluk weder omverre ftooten, en eene kans waagen tegen een' ouden krygsman. — Ik zie nu, dat het verftand der menfchen ook een gedeelte van hunne geluksgoederen uitmaakt, dat uitwendige gebeurtenisfen de inwendige vermogens met zich fleepen, en dat dus de eene met de am dere moeten lyden. Hoe kan het hem in de ge. dachten komen, daar hy alle omftandigheden weet, dat de magtige Casfar zich met zyne onmagt zal gelyk ftellen! — o Casfar! gy hebt zyn verftand ook overmeesterd. (Een Bediende komt) Bediende.

Daar is een Gezant van Casfar, Mevrouw. Cleopatra.

Hoe, zonder eenige plegtigheid! Ziet, myne Staatjuffers.' i Zy.die voorden ontluikenden roozenknop nederknielden, floppen den neus voor de afvallende roos. Laat hem binnen komen. Ahenobarbus.

Myne eerlykheid en ik beginnen zich met elkan. deren te verdraagen; de trouw aan dwaazen betoond maakt onze getrouwheid tot loutere dwaasheid; maar echter overwint hy , die aan een' ongelukG 5 kgen

Sluiten