Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL,

ICfJ

Cleopatra. (tegen de Bedienden.)

Zegt, dat allen de edele bevelhebbers by hunnen Heer komen.

Antonius. Ja, doet dat; wy zullen met hen fpreeken, en ik zal deezen avond maaken, dat de wyn uit hunna littekens voortfpringt. Kom, myne Koningin, daar is nog kracht in my. De eerfte keer, dat ik weder zal ftryden, dan zal ik maaken,dat de dood op my verliefd word; want ik zal zyne alvernielende liKkel den voorrang betwisten. (Zy vertrekken.)

Ahenobarbus, (alken.) Nu zal hy met ftaarende oogen den blikfem tarten. Woedende te zyn is boven allen fchrik verfcbriktte zyn; en in zulk eene gemoedsgefteldheid zou eena duif een' fperwer byten; ik zie intusfchen, dat eena vermindering in het verftand van onzen Veldheer zyn' moed herftelt. Wanneer dapperheid rooft op het verftand, dan verteert die het zwaard, waarmede zy vecht, Ik zal een middel zoeken om hem te verlaaten-

Eindt van bet derdt Bedryf.

VIER.

Sluiten