Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

119

terna; doe dit, onthoud hem niets, dit beveel ik u. Schryf hem beleefdelyk myn vaarwel en myne groet, ik zal het ondertekenen' Meld hem, dat ik van harte wensch , dat hy nooit weder rede mooge hebben om van Meester te veranderen. Ach! myn ongeluk heeft braave mannen vervoerd.' Spoed u, waarde Eros.

ZESDE TOONEEL.

Het Tooneel is in de Legerplaats van Ccefar.

• CfflSAR , Agrippa , Ahenobarbus , Dolabella.

Caesar.

Gaa heen, Agrippa, en begin het gevecht. Ik wil , dat Antonius levendig gevat worde; raaakdit aan allen bekend.

Agrippa.

Ik zal, Casfar.

Cm sar.

De tyd van een' algemeenen vreede begint thans te naderen; indien deeze dag (voor ons) gelukkig is, dan zal de driedeelige waereld vanzelf olyfplanten voortbrengen. (Een Bode komt op.) Bode.

Marcus Antonius is in het veld verfchenen.

C je sar.

Gaa, Agrippa; tast hem aan. Plaats hen, die van hem afgevallen zyn, in de voorhoede, opdat het mooge fchynen alsof Antonius zyne woede op zichzelven verfpilt. (Zy vertrekken allen, bebal. ven Abembaibus.

Ahenobarbus. (alleen,)

Alexas is afgevallen; by was om zaaken van Antonius naar Judaea vertrokken ; daar overreedde hy Herodes den Grooten om Cafar's zyde te kleH 4 zen >

Sluiten