Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j5o MARCUS ANTONIUS eh CLEOPATRA;

Cleopatra. Zyn aangezicht was als een hemel, en daarin (tonden eene zon en mann, die haren loop hiel» den, en de kleine O van de aarde verlichtten.

dolabella'

Grootmagtigite Vorftin. . . .

Cleopatra.

Zyne beenen overfchrydden den oceaan; zya uitgeftrekte arm overreikte den gantfchen aardbodem; zyne item was als die der zingende fpheeren, wanneer (hy) tegen zyne vrienden (fprak;) maar als hy (het menschdom) wilde kwellen, en de aarde doen beeven.dan was die als een ratelende donderflag. Wat zyne goedheid betreft, daarin was geen winter; dezelve was een herfst, die door daarvan te plukken fteeds vruchtbaarder wierd. Zyne vermaaken waren even als dolfynen.zy ftakenhunne ruggen op uit de hoofdftof, waarin zy leefden; in zyn gevolg gingen koninglyke kroonen en vorstelyke haairbanden; koningryken en eilanden vielen als ftukken geld uit zyn' zak.

Dolabella» Cleopatra. . . .

Cleopatra.

Dunkt u, dat 'er ooit een man geweest is, of zyn kan , gelyk deezen , waarvan ik gedroomd heb.

Dolabella.

Neen, waarde Koningin.

Cleopatra.

Gy liegt, dat het de Goden in de ooren klinkt. Maar zo 'er zulk een is, of ooit geweest is, dan gaat zulks alle droomen te boven; het ontbreekt de natuur aan ftof om met de verbeelding in het vormen van vreemde gedaante om ftryd teyveren, en echter eenen Antonius voort te brengen was het meesterftuk der natuur tegen de verbeelding, dat *!te fchaduwbeelden overtref.

Sluiten