Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï5l MARCUS ANTONIUS ew CLEOPATRA.

Cleopatra. TVIynheer, de Goden hebben het dus gewild. Ik moet mynen Heer en Meefter gehoorzaamen.

CjESAR.

Laat geene droevige gedachteu in u opkomen. De herinnering van het ongelys, dat gy ons aangedaan hebt, fchoon in ons vleesch gefchreven, zullen wy befchouwen als eene zaak, die by toeval gebeurd is.

Cleopatra. A'leenheerfcher der gantfche waereld, ik kan myne zaak niet zó wel voorftellen, dat dezelve gebiilykt worde; maar ik beken, dat ik behebt ben geweest met die zwakheden,welke onzefexe reeds van ouds tot fchande geftrekt hebben.

C AS SAR.

Weet, Cleopatra, dat wy die veeleer willen verkleinen dan vergrooten. Indien gy u fchikken wilt naar ons voorneemen, dat, met betrekking tot u, allergunftigst is, dan zult gy eene weldaad in deezen omkeer vinden; maar, zo gymy noodzaakt tot eene geftrengheid, door het gedrag van Antonius te volgen , dan zult gy u zelve berooven van myne goede oogmerken, en uwe kinderen ftorten in dat ongeluk, waarvoor ik hen tracht te behoede wan» neer gy u daarop wilt verlaaten. Hiermede zal

ik vertrekken.

Cleopatra.

Dat kunt gy doen, door de geheele waereld; zy behoort u toe; en wy, uwe zegetekenen en tro. pheë'n zullen opgehangen worden ter plaatfe,daar gy zult goedvinden. Ziedaar, Mynheer.

C At SAX,

Geef my bericht van alles, dat Cleopatra be»

treft.

Cleopatra. Zie hier de lyst van geld, goud, en juwee* len. en van alias, dat ik beaeten heb ; het is

naauw-

Sluiten