Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. I5S

a, dat wy fteeds uw vriend zullen blyven; en hier» mede (zeg ik u) vaarwel.

Cleopatra. Myn Meefter en myn Heer!

Niet aizo. ——. Vaarwel. (Ca/ar vertrekt meS syn Gevolg.

VYFDE TOONEEL. Cleopatra, Ch armian, Iras.

Cleopatra. Hy zoekt my te overteeden, myne vriendinnen; hy zoekt my te overreeden, dat ik niet edel om. trent myzelve zou handelen. Maar , hoor eens; Charmian. (Zy luistert Charmian iets in bet tor.) Iras.

Maak een einde, myne waarde Mevrouw. Het daglicht is verdwenen, en wy hebben niets dan duisternis te wachten.

Cleopatra. Kom fpoedig terug. Ik heb uitgefproken, en het is bezorgd; gaa, volvoer het inderhaast.

Charmian. Mevrouw , ik zal. (Charmian vertrekt.)

Dolabella. (Op bet Tetneel komende.) Waar is de Koningin?

Iras. Daar is zy, Mynheer.

Cleopatra.

Dolabella.'

Dolabella, Mevrouw, hiertoe als onder eede verplicht door uw bevel, hetwelk myne genegenheid my dwingt als een' geheiligden plicht te igehooizaamen, kom ik u zeggen; dat Casfar beiloten heeft zyne reis

door

Sluiten