Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aio RlCHARD db II. KONING vak ENGEL.

voort. — Maar zacht,blyft (laan,de Koning heeft zyn' ftaf nedergeworpen,

K. Richard. (tegen de LordMaarfchalk.')

Laaten zy hunne helmen, en lanfen afleggen,en beiden naar hunne plaatfen terug keeren. Kom gy by ons, en laat de Trompetters blaazen totdat wy aan deeze Hertogen bekend maaken, wat wy over hen befloten hebben. (De Trompetters blaa. xen, totdat de Koning, zich met zyne Edelen bera. den beeft.

K. Richard. (tegen de twee Kamp.

vechters.)

Treed nader, en hoort aan wat wy in onzen Raad befloten hebben. Ten einde de aarde van ons Koningryk niet bevlekt worde met dat dierbaar bloed, hetwelk zy gevoed heeft, en dewyl onze oogen een' afkeer hebben van het haatelyk gezicht van burgerlyke wonden door vermaagfchap de zwaar* den geopend, en omdat wy denken, dat de arend» vlerkige hoogmoed van den hemel fiygende en eer. zuchtige gedachten door mededinger, haatende afgunst u aangezet heeft om den vreede, die in de wieg van ons land met eene zachte kinderlyke ademhaaling gerust lag te flaapen, in idie rust te ftooren; welke, dus gewekt zynde, door den haatelyken toon van luidruchtige trommelen, en door het fchrikverwekkend gedreun van fchelklinkende trompetten, en door het onaangenaam geklikklak van wraakzuchtige yzeren wapenen, uit onze geruste landpaalen zou kunnen weggejaagd worden, en dus veroorzaaken, dat wy ons zouden moeten baaden in het bloed van onze nabeflaan. den; ten dien einde verbannen wy u uit ons grondgebied. Gy, Neef Hereford zult, op ftraf van de dood, éér tweemaal vyf zomers onze velden zullen verrykt hebben, ons Koningryk niet weder-

Sluiten