Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aia RICHARD de II. KONING vak ENGEL.

uw vonnis dan anders (voor my) dan eene fpraakkelooze dood, die myne tong belet haaren natuur» Jyken adem te ademen?

K. Richard. Het baat u niet u beklaaglyk te toonen;na (het uitfpreeken van) ons vonnis komen alle klagten te laat.

Mowbray» Ik moet dus myne oogen afwenden van het licht van myn Vaderland om in de akelige fchaduwen van een' eindeloozen nacht myn verblyf te gaan neemen.

K. Richard. Komt eerst nog eens terug, en neem een' eed met u. Legt uwe verbannene handen op ons Koninglyk zwaard; en zweert by den plicht van gehoorzaamheid, dien gy aan den Hemel verfchul» digd zyt, want dat gedeelte,hetwelk gy ons fchul. dig zyt, verbannen wy te gelyk met u, den eed te zullen onderhouden, dien wy u opleggen. Gy zult, zo waarlyk moeten u God en uwe Ridderlyke eer helpen, in uwe ballingfchap elkanders vriendfchap nooit omhelzen; nooit aan eikanderen fchryven; nooit eikanderen bezoeken, of het allengs bedaarend onweder V3n uwen thuis gekweekten haat vereffenen; en nooit opzsttelyk overeenkomen tot het ontwerpen, fmeeden, of uitvoeren van eenig kwaad tegen ons, tegen onzen ftaat, tegen onze onderdaanen, of tegen ons land.

Bolingbroke. Dit zweer ik.

Mowbray. En ik ook , dat ik dit alles zal onderhouden.

BolingbrokeNorfolk, — tot hier toe (heb ik tot u) als tot myn' vyand (gefproken.) —« Op dit tydftip, zo de Koning het ons had toegelaten, had de ziel van een' van beiden leeds in de lucht gezwoiven,

ver»

Sluiten