Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ti6 RICHARD de II.KONING van ENGEL,

Bolingbroke. Voor lieden, die in vreugde zyn, maar droefheid maakt één uur tot tien.

Gaunt.

Noem het eene reis, die gy aanvangt uit ver» maak.

Bolingbroke. Myn hart zou zuchten, wanneer ik het zulk een' verkeerden naam gaf; dewyl het gevoelt, dat het eene gedwongene pelgrimadie is.

G a unt.

Houd den treurigen tusfchentyd van uwe zwaar» moedige omzwerving voor eene kas, waarin gy het kostbaar juweel van uwe terugkomst zult om» vatten.

Bolingbroke. Neen, veeleer zal elke verdrietige flap, dien ik doe.my te binnen brengen, hoe groot een gedeelte van de waereld ik my verwyder van die juweelen , welken ik boven alles bemin. Moet ik niet een' langen leertyd uitftaan in het doorkruifen van vreemde landen, en kan ik, wanneer ik éénmaal myne vryheid wedergekregen heb, my wel op iets anders beroemen, dan dat ik tot myne eigene dioef. heid een reiziger geweest ben?

Gaunt.

Alle de plaatfen, die het oog van den hemel beEoekt, zyn voor een' verltindig' man gelukkige havens en rustplaatfen. Leer uwe noolzaaklykheid dus redeneeren; daar is geene deugd,die de nood. zaaklykheid kan opweegen. Denk niet, dat de Koning u geb.-.nnen heefc; maar dat gy den Koning gebannen hebt. Eene ramp valt veel zwaarder, wanneer dezelve befpeurt, dat zy lafhartiglyk gedragen word. Gaa heen, verbeeld u, dat ik u uitgezonden heb om eer te verkrygen, en niet, dat de Koning u gebannen heeft. Of onderftel, dat eene verflindende pest onze lucht befmet, en dat

«y

Sluiten