Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E I S T O R I E-S PÉL. 241

men, bemand met driehonderd mannen, naar ik gehoord heb; en in hetzelve bevinden zich de Lordi York, Berkiey, en Seyrnour, en geen anderen van naam, of booge geboorte. (Rosf en Wilhugbby komen op bet Tooneel.),

northumberland.

Daar komen de Lords Rotf en Willoughby,bebloed van de fpoorfteeken, en vuurrood door de haast.

Bolingbroke. Weest welkom, Mylords;ik weet uwe genegenheid ;voor een', die als een verraader gebannen is; alle myne fchatten zyn thans nog enkel ongevoelige dankzeggingen, maar wanneer die ryker zuilen geworden zyn, dan zullen zy uwe genegenheid en uwe moeite beloonen.

Ross.

Uwe tegenwoordigheid, Mylord, is ons fchats genoeg.

W illouchbt. En dezelve overtreft verre de moeite, die wy gedaan hebben om dit te verkrygen.

BolinbroKe' Nogmaals dank; de wedervergelding der armen, welke voor myn' goeden wil moet borg blyven totdat myn geluk, dat thans nog een kind is, tot rype jaaren zal gekomen zyn. Maar , wie komt daar ?

(Berkiey komt op bet Tooneel.)

northumberland.

Het is Mylord Berkiey. naar het my toefchynt.

Berk let. Mylord van Hereford, myne boodfehap betreft u.

Bolingbroke. Mylord, myn antwoord is aan Lancafter, en ik kom om dien naam in Engeland te zoeken, en ik moet dien titel uit uw' mond hooren, éér ik antwoord geef op iets, dat gy zegt.

Q a Berk-

Sluiten