Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RISTORI E-S PEL. 249

DERDE BEDfiYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel is in de legerplaats van Boling. ; broke by Briflol.'

Bolingbroke, York, Northümberland, Ross, Percy, Willoughby, Bushy, Green.

Bolingbroke. (tegen zyne bedienden.) Brengt deeze twee mannen voor. —- (tegen Busby en Green.) Bushy en Green, wy zullen uwe zielen, die thans van uwe lichaamen moeten fchei. den, niet kwellen met al te flerk aan te dringen op uw godloos leven; want dit zou onbarmhartig zyn; maar echter zal ik, om uw bloed van myne handen af te wasfchen, hier in het byzyn van deeze lieden, eenige redenen van uwe dood ontvouwen. Gy hebt een' Vorst, een* edelen Koning verleid, een' braaven edelman in afkomst en gtaartheid, die door u ongelukkig en ontaart geworden is. Gy hebt, in zeker opzicht, door uwe zondige verlei. ding eene fcheiding gemaakt tusfchen de Koningin en hem; de rechten van een Koninglyk bed gefchonden, en de fchoonheid der wangen van eene bevallige Koningin bevlekt met traanen, door uwe fnoode misdaaden uit haare oogen gelokt. Ik zelf, door myn geboortelot een Prins, een nabeitaandê van den Koning in bloed en in genegenheid, vóór dat gy tusfchen ons een misverftand bewerkt had, ik zelf heb myn' nek moeten buigen onder uwever' ongelyking; en mynen Engelfchen adem in vreemde nevelen uitzuchten, onder het eeten van het bitter brood der ballingfchap, terwyl gy u vetgemest hebt met myne heerlykheden, myne lusthoven verwoest, Q 5 myne

Sluiten