Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL. t6%

op zyne oogen; zy glinfteren als arendsoogen, en fchieten nog k-Iikfemftraalen van heerfchende majefteit uit. Helaas! welk een jammer, dat een zo heerlyk verfchynfel eenig leed zou overkomen! K. Richard. (tegen Nortbumberland ) Wy zyn verwonderd, en hebben tot nu toe hier geftaan in verwachting, dat gy onderdaaniglyk uwe kniën voor ons zoud buigen, dewyl wy ons veibeelden ,dat'wy uw wettige Koning zyn; en, indien wy dit zyn, hoe durven dan uwe kniën nalaaten , haaren fchuldigen plicht aan onze tegenwoordigheid af te leggen ? En indien wy dit niet zyn, toon ons dan bewys, dat de hand van God ons van zyn Stedehouderschap in dit Koningryk afgezet heeft; want wy zyn vastelyk verzekerd, dat geene hand van vleesch en bloed het geheiligd handvastel van onzen Scepter mag aangrypen , zonder zich aan heiligfchennis , dievery, of overweldiging fchuldig te maaken; en fchoon gy denkt, dat allen, even gelyk gy gedaan hebt, hunne harten hebben omgekeerd , door die van ons af te wenden, en dat wy alleen gelaten en van vrienden beroofd zyn ; moet gy echter weeten:Dat myn Heer en Meester,God almachtig , in zyne duistere wolken een heirleger van plaagen op de been zal brengen, die de kinderen en kindskinderen, welken nog ongeboren en ongeteeld zyn, zullen verflaan,van u, en van allen, die hunne leenfchuldige handen tegen myn hoofd hebben opgeheven, en die den luifter van myne dierbaare kroon met voeten treeden- Zeg aan Bolingbroke, dien ik, naar het my toefcbynt, ginter zie, dat ieder ftap, dien by in myn land zet, hoogverraad is. Hy is gekomen om het met roode letteren gefchreven testament van den bloedigen oorlog te openen;maar éér hy de kroon, waarnaar hy tracht, in vreede zal beërven, zullen 'er nog veel duizend bloedige kruinen van menfchen de bloemen van het aanfchyn van Engeland verdrukR 4 kal*

Sluiten