Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6i RICHARD de II. KONING van ENGEL.

ken, en de koele gefteldheid van deszelfs bleeken vreede veranderen in boogroode verontwaerdiging, en befprengen het gras van deszelfs weiden met getrouw Engelsch bloed.

N o e.t h u m b e e l a n d.

De God des Hemels verhoede, dat de Koning onze Heer dus door burgerlyke en onburgelyke wapenen zou bedreden worden! Neen, uw driewerf edele Neef, Hendrik Bolingbroke, kust uwe Koninglyke hand,en zweert by de prachtige graftombe, die het Koninglyk overfchot van uwen Doorluchtigen Grootvader bedekt, en by het Ko. ninglyk bloed van u beiden, twee beeken.die uit eenzelfde edele bron voortvloeijen, enby debegrayene hand van den ftrydbaaren Gaunt, en by zyne eigene eer en waerdigheid, die alles in zich bevat, dat gezegd en bezworen kan worden, dat zyne komst herwaarts geen ander oogmerk heeft dan de berftelling van zyne erflyke heerlykheden , en de yryheid om het ontflag zyner ballingfchap op zyne kniën te moogen affmeeken; en, zoras dit van uwen Koninglyken kant toegeftemd word, dan zal hy zyne glinfterende- wapenen aan den roest overgeeven, zyn oorlogspaard aan den ftal, en zyn hart aan den getrouwen dienst van uwe Majefleit. Dit zweert ky als een Prins, en als een eer/yk man; en, zo waar als ik een Ridder ben, geloof ik hem hierin. K. Richard.

Northumberland , zeg hem; Dit is het antwoord van den Koning; zyn edele Neef is hier van harte welkom, en allen zyne verzoeken zullen, zonder eenige tegenfpraak,ingewilligd worden. Zeg hem, ?P,ee!?fuZ? beva,,ifie wyze als gy kunt, allerhande beleefdheden uit onzen naam. (Nortbumberlani vertrekt.) ([Tegen Aumerle.) Wy verlaagen ons *-el,T;. N^f' doeD w? niet? Da» we zo armhar. tiglyk handelen, en zulke goede woorden geeven.

gallen

Sluiten