Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a!2 RICHARD de II. KONING va» ENGEL.

Vorftelyke pracht en Majefteit af • ik doe afftand van allen myne eigendommen, jaarlykfche inkomften, en lyfrenten; ik herroep allen myne aéten, befluiten, en ordonnantiën ; God vergeeve allen de eeden, die jegens my verbroken zyn! God maa» ke, dat alle geloften, aan u gedaan, ongefchonden moogen onderhouden worden! Hy geeve, dat ik, dje niets meer heb, my over niets bedroeve , en dat gy,die alles verkregen hebt,in dat alles vreugde moogt vinden I Lang moet gy leeven, en op den troon van Richard zitten, en dat Richard welhaast in een* diepen kuil begraven worde! God behoede Xoning Hendrik! dit zegt de ontkoningde Richard, en geeve ,bem veele jaaren van voorfpoed .' Wat ontbreekt 'er nog meer ?

Northumberlawd.

Niets meer, dan dat gy deeze befchuldigingen leest, benevens de lyst van de misdaaden, door u, in perfoon, en door uwe vleijers uitgevoerd tegen den Staat, en tegen het welzyn van dit Land; opdat <door het bekennen van dezelve het volk mooge befpeuren, dat gy met;recbt onttroond zyt. K. Richard.

Moet ik dat doen? Moet ik de webbe van myne begaane dwaasheden weder ontrafelen ? Myn goede Northumberland , indien alle uwe misdaaden eens opgetekend flonden, zoud gy u niet fchaamen dezelve aan eene zo aanzienlyke vergadering voor te leezen? Indien gy wilde, dan zoud gy daarin één haatelyk artikel vinden, te weeten het afzetten van een' Koning en het breeken van den vasten borg» togt van een' eed, dat met een dutdelyk merkteken in des Hemels gedenkboek ter verdoemenis aange. tekend ftaat. Ja, gy allen, die hier tegenwoordig zyt., en op my ziet, terwyl myn ramp my in benaauwdheid brengt, offchonn fommigen van u met Pilatus hunne handen wasfcnsn , en een uiterlyk medelyden toonen ; gy, Pilatusfen hebt my hier

ech-

Sluiten