Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

300 RICHARD de II. KONING van ENGEL."

■ voor een oogenbiik afzonderlyk gehoor te moogen hebben-

Boltngbroke. (tegen de andere Lords. Vertrekt, Mylords, en Iaat ons hier alleen, (tegen Aumerle.) Wel nu. Neef, wat is nu de zaak?

Aumerle. 'knielende.) Veeleer moeten myne kn ën aan de aarde ge* hecht blyven; en myne tong gekleefd aan het ge. hemelte van myn' mond, éér ik" zal opryzen , of fpreeken vóór dat gy my vergiffenis gefchonken hebt.

Bolingbroke. ' Is de misdaad nog maar voorgenomen, of is die reeds uitgevoerd? Indien het eerfte waar is, hoe haatelyk de zaak ook zyn mooge, dan zal ik u die echter vergeeven om uwe genegenheid voor het toekomende te winnen.

Aumerle. Vergun my dan , "dat ik de deur mooge fluiten, opdat 'er niemand in kome vóór dat ik de zaak zal verhaald hebben.

BoLIN gbroke.

, Gaa uwen gang.

York. (van binnen roepende.) Myn Koning, wees op uwe hoede; neem uzelven in acht, gy hebt een' verraader daar by u.

Bolingbroke. (den degen trekkende.) Schelm, ik zal u wel ras buiten ltaat Hellen.

Aumerle. Wederhoud uwe wraakzuchtige hand, gy hebt geene rede om te vreezen.

York, (van binnen.) Open de deur, onbezorgde, en dwaaslyk. ftoutmoedige Koning. Moet ik in de plaats van genegenheid u verraad komen aanzeggen? Doe de deur open, of ik zal die openbreeken-

Z E-

Sluiten