Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302 RICHARD os II. KONING van ENGEL.

zyne ondeugd zyn, en hy zal myne eer verkwiften door zyne fchande; even als losbandige zoons de fchatten van hunnen vader. Myne eer blyft in het , leven als zyne oneer fterft, of de fchande van myn leven legt in zyne oneer; gy dood my door zyn leven; wanneer gy hem verfchoont, dan blyft de verraader overig, en de eerlyke man moet fterven.

Di Hiktooi». (van binnen roepende, o Myn Koning.' in Gods naam, laat my in.'

Bolingbroke. Welk een fynftemmige fmeeker uit deezen fchellen kreet?

DeHertogin. (van binnen.) Eene vrouw, en uwe moei, groote Koning, ik ben het. Spreek met my, heb medelyden met my, open de deur; eene bedelaaresfe bedelt, dis nooit te vooren gebedeld heeft.

Bolingbroke. Ons tooneel is thans omgekeerd; en eene ernftige zaak veranderd in het fpei van „ de Bede.

laares en de Koning." Myn gevaarlyke

Neef laat uwe Moeder in; ik begryp, dat zy ge. komen is om vergiffenis voor u te verzoeken we. gens uwe fnoode misdaad,

AGTSTE TOONEEL.

Dn Voorigen, De Hertogin.'

De Hertogin. o Koning geef toch geen gehoor aan deezen onbarmhartigen man; hy die zichzelven niet lief heeft kan geen' ander' lief hebben.

York.

Gy dwaaze vrouw, wat komt gy toch hier doen;

zullen

Sluiten