Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326 AANMERKINGEN op RICHARD ds II.

daarvan eer, wanneer hy van eene flang geftoken is. Maar hetgeen wel het meest toegebragt heeft tot derzelver gewaande heiligheid is , dat de duivelbanners daarvan gebruik maakten in de toebereidingen tot het uitdryven der booze gees. ten.

Theobald. Pag. 274. Reg. 13, 12. (van onderen.) „ Indien uw moed gefield is op gelykbeld van , rang " In het Engelsch ftaat: . „ If tbat tby valour ftand on fympatbies." hetwelk eigentlyk betekent: Indien uw moed gefield is op eenigen overeenkomfien; welk woord fympatbyt evpt,fió3tict, in het Grieksch eene zeer uitgeftrekte betekenis heeft, en voor meest allerhande ge» lykheden of overeenkomften naar het lichaam of de ziel kan genomen worden, naar vereisch van den zin, waarin hetzelve gebezigd word ; deeze ruime betekenis heeft Shakespeare zich ten nutte gemaakt; fchoon die in het Engelsch anders geene plaats heeft, dewyl het in die taal enkel betekent, eene gelykbeid van aart, of, van aandoenim gen.

Vertaaler.

Pag. 275. Reg. 19. 24.

Allen deeze regels zyn door Dr. Johnson en allen de andere laate üitgeevers weder in den tekst ingevoegd uit de eerfte uitgaaf, fchoon die in alle de andere uitgaaven van, of omtrent Shakespeare's tyd zyn uitgelaten; waarfchynlyk, gelyk Dr. Jonhson zelf bekent, omdat de Dichter zelf die regels, als overtollig heeft doorge. naald.

Vertaaler.

Pag- 276. Reg. 17, 18.

„ Zo wel durf ik Surry in eene wteftyn af' wachten,"

FlTZ

Sluiten