Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L r S P E L. 33, •

„ reeds naar Milano zal fcheepgegaan zyn. Dit „ geeft den vernuftigen Speed gelegenheid om „ zichzelven by een fchaap te vergelyken; en dit „ denkbeeld van een fchaap helpt hem en Proteus „ aan eene menigte van laffe en fcbaapachtige „ woordfpeelingen. Proteus vraagt vervolgens, „ of Speed zyn' brief aan Julia heeft overgegeven, „ en hoe zy die ontfangèn heeft; maar krygt zulk „ een fchaapachtig antwoord van hem ,dat hy ten „ laatfte wyslykbefluit, in het toekomende èen'be„ kwaamer' afgezant te gebruiken om de gevoelens „ van zyn hart te verkiaaren, Dit geheel tooneel „ is eene aaneenfchakeling van verveelende kwink„ flagen, en woordfpeelingen, volgens den fmaak „ van die tyden, en gelyk aan die aartigheden, „ waarmede Hansworst op fommige Hoogduitfche „ Tooneelen nog heden de eer heeft de goedgun„ ftige aanfchouwers te verveelen."

Dit zegt de Heer Wieland in zyne Hoogduit, fcbe Vertaaling van Shakespeare. en de Heer Eschenburg beeft, in zyne laatere vertaaiing, dit Tooneel insgelyks over geflagen ;betwelk my bewogen beeft daaromtrent even eens te bandelen, en enkel de bovenftaande aanmerking van den Heer Wieland over te neemen; eensdeels omdat dezelve zeer gegrond en waar is, en anderdeels, omdat dit armhartig tooneel opgevuld is met woordfpeelingen, die onvertaalbaar zyn; dat is, die door het vertaaien geheel laf en fmaakeloos zouden worden.

DERDE TOONEEL. Het Tooneel is in de kamer van Julia,

JULIA, LüCETTA.

Julia.

Zeg my eens, Lucetta, nu wy hier alleen zyn; , Y 2 zoud

Sluiten