Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

386 Da TWEE EDELLIEDEN van VEHONA,

is waerdig maaken; en kan uwe Hoogheid haare genegenheid voor hem niet winnen?

ne Hertog.

Neen , in waarheid niet, zy is eigenzinnig, ge» melyk, hoofdig, trotsch, ongehoorzaam, weörbarftig, en vergeet haaren plicht; zy overweegt niet, dat zy myn kind is, en ontziet my niet als haaren vader. En daarom, ik wil het aan u wel zeggen, heeft deeze hoofdigheid van haar,na ryp overleg, myne liefde van haar afgetrokken; en in de plaats, dat ik het overige van myn leven dacht door te brengen in het vermaak van haare kinderlyke gehoorzaamheid, heb ik nu voorgenomen my wederom in den echt te begeeven, en haar te laaten aan dengeen', die haar flechts begeert. Laat haare fchoonheid dan haar huwlyksgoed zyn, want my en myne ftaaten fchynt zy te verachten* Valentino.

En wat wil uwe Hoogheid, dat ik in deeze zaak zal doen*

de Hertog.

Hier te Milano is zekere Juffer, welke ik bemin; maar zy is kiesch en ingetogen , en veracht myne verouderde welfpreekendheid; en om die rede wilde ik u tot myn' voorfpraak gebruiken; want ik heb de hooffche vleij'eryén reeds voorlang vergeten , en daarenboven zyn de gebruiken door den tyd veranderd, en u raadpleegen, hoe ik my hierin gedraagen moet, ten einde zy haare helderblinkende oegen op my mooge vestigen.

Valenttno.

Tracht haar te winnen door gefchenken, indien zy op uwe woorden geene acht geeft; ffomrne ju. weelen kunnen dikwyls ftilzwygende meer doen dan fpreekende woorden om iet gemoed van eene vrouw te beweegen.

pe

Sluiten