Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

È L r S P E L. s»7

de Hertog, Maar zy heeft een gefchenk, dat ik aan haar gezonden had, veracht.

V ALENTtNO.

Eene vrouw veinst fomiyds te verachten, hetgeen haar het meest behaagt; zend haar een ander gefchenk; en zieniet van haar af, want verachting in den beginne maakt naderhand de liefde des te fterke'. Wanneer zy ftuurscli ziet, het is niet omdat zy u haat, maar veeleer om des te meer genegenheid in u te verwekken; wanneer zy kyft, het is niet om u te doen weggaan ; want die zottinnetjes worden dol wanneer men haar alleen laatLaat u niet afwyzen, wat zy ook mooge zeggen» want als zy zegt, „ Gaa", dan meent zy niet, ,, Gaa weg." Vlei haar, prys haar, verhef haare bevalligheden, al zyn zy ook nog zo lelyk, zeg, dat zy engelachtige aangezichtjes hebben. Ik durf zeggen, dat een man, die eene tong heeft, geen rechtfchapen man is, wanneer hy met zyne tong geene vrouw kan overwinnen.

e e Hertog.

Maar zy is, naar ik meen, door haare vrienden reeds aan een' ander* verloofd, aan een' jong' edelman van groore verdienden, en zy word derk afgezonderd gehouden van het gezelfchap van an. dere mannen, zodat niemand des daags toegang tot haar kan krygen.

Valentino. Welnu, dan zou ik trachten des nachts by haar te komen.

de Hertog. Maar dan zyn de deuren gefloten, en de fleuteli in bewaaring, zodat niemand ook des nachts by haar kan komen.

Valentino Waj zou toch kunnen beletten, dat men haar Tender inklom?

Bb 2 SE

Sluiten