Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39o De TWEE EDELLIEDEN vasVERONA,

meer dan voor alle de andere gunften, die ik maar al te veel aan u betoond heb. Maar indien gyu langer in myn land ophoud dan de grootfle fpoed van u vordert om ons Vorftelyk hof te verlaaten, zweer ik u by den hemel, dat myne wraak de liefde verre ?al overtreffen, die ik ooit myne dochter of u toegedragen heb. Vertrek ; ik wil geene ydele verontfchuldigingen van u hooren , maar zo gy uw leven bemint, fpoed u dan hiervandaan.

(De Hertog vertrekt.)

DERDE TOONEEL.

Valehtimo. (alteen.)

En waarom zou ik niet liever fterven, dan in zulk eene kwelling leeven? Sterven is van myzelven verbannen worden , en Sylvia is myn eigen zelf; my van haar te verbannen is my vanmyzelven te verbannen; eene doodelyke verbanning l welk licht kan licht genoemd worden, waarin men Sylvia niet kan zien? welke blydfchap isblydfchap, wanneer Sylvia niet daarby is f wanneer ik zelfs niet eens durf denken, dat zy daarby is, en my dus voeden met de fchaduw van volmaaktheid. De nachtegaal heeft geene welluidendheid (voor my) wanneer ik niet des nachts by Sylvia ben, en wanneer ik des daags niet by Sylvia ben, dan is 'er voor my geen dag te aanfchouwen; zy is myn weezen, en ik houd op te zyn, wanneer ik niet door haaren aangenaamen invloed gevoed,verlicht, gekoefterd, en in het leven gehouden word. ik ontvlucht de dood niet, fchoon ik dit doodelyk vonnis ont. vlucht; vertoef ik hier dan wacht ik de dood flechts af, maar vlucht ik vanhier dan vlucht ik weg van bet leven. (Proteus en Launce hmn op bet Tooneel.)

Pao-

Sluiten