Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEDEN van VERONA, BLYSPEL. 443

naauwften zin opneemt, befchuldigt den Dichter van onachtzaamheid, dewyl Pboteus in voorig Tooneel Sylvia werklyk gezien en gefproken heeft. Maar, de onachtzaamheid was hier, gelyk het meer gebeurt, aan de zyde van den Beoordeelaar. Het blykt duidelyk, dat hier niet van een portrait, maar van het oppervlakkig gezicht der uitwendige fchoonheid van Sylvia gefproken word.

Pref. EfCHïNBURQ, in zyne Hoogd Vert. van Shakespeare.

Pag. 385. Reg. 15. (van onderen )

„ Hier te Milano is zekere Juffer ?

In andere uitgaaven vind men: ,, Hier te Ve„ rona," enz. Maar dit is voorzeker verkeerd, want het blykt duidelyk genoeg, dat het Tooneel te Milano is, uit verfcheidene plaatfen in het Eerfte Tooneel van het Vierde Bedryf. Een der' gelyke misflag heeft plaats in het, Agtfle Tooneel van het Tweede Bedryf, daar, volgens de oude uitgaaven, Speed zyn vriend Launce weïkem heet in Padua.

Pope.

Pag. 389. Reg. 9, 8. (van onderen)

,, Hoe? Gy Pbaëton, gy zoonvan Merops." Dat is; Gy baftaart, Gy laaggeboren!

Da. Warburton.

Ibid.

De Hertog noemt Valentino, uit hoofde v%n de vermetelheid, van naar een huwelyk. met zyne dochter te durven ftaan, ,, zoon van Me» „ rops;" een naam betrekkelyk tot PHAëTHON; maar is voorzeker veel te hofiyk om een' Edelman een' baftaart te noemen; dewyl nu Clymene de moeder was van PriAèroN, en Merops de echtgenoot van Clymene , hoe kon by dan door „ zoon „ van Merops" baftaart verftian. Schoon Dr.

War.

Sluiten