Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

55

VYFDE TOONEEL.

Het Tooneel is op bet Capitool.

Twee Bedienden, (kusfens aanbrengende.)

Eerste Bediende.

Maak voort, maak voort, zy zyn genoegzaam hier. Hoeveelen zyn 'er, die naar het Burgemeeiterfchap ftaan?

Tweede Bediende.

Drie, naar men zegt, maar een ieder denkt, dat Coriolanus het zal verkrygen.

Eerste Bediende.

Hy is een dapper man, maar ondraaglyktrotfch, en gantfch geen vriend van het Gemeen.

Tweede Bediende.

Op myne eer, daar zyn veele voornaame man« nen geweeft, die het Gemeen gevleid hebben, zonder het daarom te beminnen, en daar zyn veelen, die het bemind heeft, zonder te weeten waarom; en dus, als men bemint zonder te weeten waarom, dan is de haat niet beter gegrondveft. Dus is de onverfchilligheid van Coriolanus of het Volk hem haat, dan of het hem bemint, een klaar bewys, dat hy deszelfs geaartheid in den grond kent, en dit toont hy duidelyk door zyne grootmoedige kleinachting.

Eerste Bediende. Indien het hem onverfchilligwas.of hy des Volks genegenheid had , of niet, dan zou hy ook onverichillig wankelen, zonder hetzelve goed of kwaad te doen; maar hy ftaat naar deszelfs haat met veel meer vuurigheid dan zy hem dien kunnen toedraagen; en laat niets ongedaan,dat kan doen blyken, dat by hunne openbaare tegenftreever is. Nu is het.

D 4 toonen,

Sluiten