Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL;

«7

aan een' ieder', die dezelve flecht begeert. Om die rede verzoek ik u, dat men my Burgemeefter laate worden.

Tweide Burger. Wy hoopen in u een' vriend te zullen vinden, en derhalven geeven wy u onzen Hemmen van gantichen harte.

Eerste Burger. Gy hebt reeds veele wonden voor uw Vaderland ontfangen.

Coriolanus.

Ik wil uwe kundigheid niet beveiligen met die te toonen. Ik zal uwe Hemmen in groote waerde houden , en u verder niet laftig vallen.

Beiden de Burgers.

Wy wenfchen van gantfchen harte, Mynheer, dat de Goden u alle genoegen Schenken! (detwee Bnrgers vertrekken.)

Coriolanus.

o, Welke aangenaame ftemmenl .... Het is beter te fterven, of van honger te vergaan, dan te bidden om den loon , dien men reeds te vooren verdiend heeft. Waarom moet ik hier ftaan in dit wolvachtig kleed, om van ryp en groen, diemaar 1 komen willen, hunne noodelooze ftemraen af te bedelen? De gewoonte dwingt my hiertoe! -—.Maar indien wy in alle gevallen zouden doen , hetgeen de gewoonte, wil, dan zou het ftof van den ouden tyd voor altoos onopgeveegd blyven leggen,en de dwaa. ling tot een' berg opgehoopt worden, veel te hoog om door de waarheid overzien te kunnen wor- I den. — Eér ik my langer zo dwaas wil aanftellen wilde ik liever, dat het oppergezag en de eer van hetzelve opgedragen wierd aan iemand, die zo kan handelen. — Maar, ik ben 'er nu half door; dewyl ik de eene helft heb kunnen doorftaanzalikhetmet de andere ook waagen. (Drie andere Burgers komen tiaar bem ue.) Daar komen meer Hemmen, (tegen E a de

Sluiten