Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o4 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS;

u met uwe magt wel bekleed had, vóór datgvdezelve geheel had afgefleten.

C o ei olah osLaat dit zo zyn.

Volumnia. Gy zoud genoeg den man hebben kunnen verfoei' nen, die gyzyt, zonder zo fterk te trachten om dit te doen Zy zou Jen uwe oogmerken niet zo fterk gedwarsboomd hebben, indien gy hen niet had doen blyken, hoe gy gezind waart, éérzy verftoken waren van de magt om u te dwarsboomen.

Coriolanus. Laaten zy gehangen worden!

Volumnia. En verbrand daarby! (M Agrippa komt de Raads' lieren.)

M. Agrippa

Kom, kom, gy zyt te ruw geweeft, een weinig te ruw; gymoet terug keeren, en dit verbeteren. Eerste Raadsheer.

Daar is geen ander middel; want, zo gy dit niet doet, dan zal onze Stad zich vaneen fcbeuren, en te grond gaan.

Volumnia. Ik bid Iaat uraaden; ik heb een hart, dat daartoe zo weinig bekwaam is als het uwe; maar echter een hoofd, dat my aanfpoort om myne gramfchap tot een' bekwaamer' tyd uit te ftellen.

M. Ag r i ppa. Wel gefproken, edele Vrouw; indien de gewei, dige omftandigheid der tyden dit niet vereifchte als een geneesmiddel voorden geheelen ftaat, dan zou ik, liever dan dat hy dus zou bu'tken voor het Volk, Veeleer myne oude wapenrufting, die ik naauwlyks meer draagen kan, aantrekken.

Coriolanus. Wat moet ik deen?

M. Aesir-

Sluiten