Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treurspel; ft

de Markt gaan. Beftraf my niet meer. Ik za! hen hunne gunft aftroggelen, hen hunne hartenontftee. len, en terug keeren bemind van allen de winkeliertjes van Romen. Zie, ik gaa reeds. Groet my. ne gemaalin. Ik zal als Burgemeefter terug keeren, of [nooit wederbeproeven, wat myne tong door vlei. jen kan te weeg brengen.

Volumnia.

Doe", gelyk gy wilt. (Zy vertrekt.)

Cominius.

Kom voort, de Gemeensmannen wachten u.Bereid u om vriendelyk te antwoorden; want ik heb gehoord, dat zy nu nog veel zwaardere befchul* digingen tegen u zullen inbrengen dan te vooren. Coriolanus.

Vriendelyk ? Dit is dan het woord. — Welnu laaten wy gaan. Laaten zy vry verdichte befchuldi. gingen tegen my inbrengen; ik zal my tot myne eer verantwoorden,

M. A orip pa.

Goed, maar doe het toch vriendelyk.

Coriolanus. Wel; het zy dan vriendelyk, vriendelyk I (Zy vertrekken.)

ZESDE -TOONEE IV

Het Tooneel is op de Markt.

Sicinius., Brutus.

Brutus,

Dring voornaamelyk aan op dit punt, dat hy naar de opperfte Magt geftaan heeft, en, indien hy zich weder daaruit weet te redden, dring dan aan op zyn* haat tegen het Volk, en zeg, dat de buit, die op de Antiaten gemaakt is, niet onder het Volk is G % uit-

Sluiten