Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

103

Coriolanus. Spreekt dan. Het is waar, ik moet dit doen.

Sicinius. Wy befchuldigen u , dat gy getracht hebt alle gewoonlyke regeering uit Romen te verbannen, en uzelven met alle de magt van een' dwingeland te bekleeden; en om die rede verklaaren wy u voor een' verraader van het Volk.

Coriolanus! Wat! vooreen' verraader!

M. Agrippa. Zo niet, bedaard; denk aan uwe belofte.

Coriolanus. Het diepft vuur der hel verflindehet volk l My hunnen verraader noemen! Lafterzieke Gemeensman! In uwe oogen zaten twintigduizend dooden.m uwe handen hield gy zoveel millioenen, en op uwe leu. genachtige tong lagen beiden deeze ge talleni verdubbeld; ik durf u zeggen, dat gy liegt; en dit zeg ik fmet eene zo vrymoedige ftem als ik de fco5 den aanbid.

Sicinius. Hooit gy dit, mannen ?

Allen.

Weg, naar de rots met hemSicinius.

Stil. Wat behoeft gy bem nieuwe dingen te Iaft te leggen? Hetgeen gy hem hebt zien doen, en hooren fpreeken; het fiaan van uwe amptenaaren, het vervloeken van uzelven, het beftryden van de wettelyke magt met flagen, en het uittarten van hen, welker |roote vermoogen over hem moeft oordeeelen, allen deeze dingen, die zo misdaad* zyn, en wel fn zulk een' hoogen graad, verdienen de zwaarfte doodftraf.

Brutus.

Maar, dewyl hy gioote dienften voor Romen gedaan heeft ^ Coi

Sluiten