Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 105

com i n i u s.

Hoortmy eerft, myne algemeene vrienden. Sicinius.

Hy is gebannen, daar is niets meet te hooren. Cominius.

Laat my fpreeken; ik ben Burgemeefter geweeft, en kan aan gantfch Romen de merktekenen van onze vyanden op myn lichaam toonen. Ik bemin het welzyn van myn Vaderland met eene betrekking, die voor my veel tederer, veel heiliger, en veel dierbaarder is dan myn eigen leven, dan de liefde van myne echtgenoote, en de vrucht van haar lichaam, die fcbat van myne lendenen; dus, indien ik iets zeggen wil...,

Sic inius. Wy weeten al wat gy zeggen wilt» Maar even' wel, fpreek op.

Brutus.

Daar is niets meer van ie zeggen. want hy is gebannen als een vyand van zyn voik en Vader land, En dit zal zo zyn.

Allen.

Het zal zq zyn, het zal zo zynCoriolanus.

Gy gemeen gejank van honden, welker adem ik haat als den ftank van vervuilde modderpoelen; welker genegenheid ik even hoog fchat alsdedoode geraamten van onbegraven menfchen, die de lucht rondom my vergiftigen; ik verban u allen; blyft hier in eene eeuwige onzekerheid over uwlot;Iaat elk los gerucht uwe harten doen beeven; laat de wind der helmvederen van uwe vyanden u wanhoop aanwaaijen- Behoud de magt om uwe ver" losfers te verbannen zolang,totdat uwe onkunde, die niets begrypt dan als zy gevoelt, niets in de Stad overlaatende dan uzelven, die toch altoos uwe eigen vyanden zyt, u als allerfchandelykfl vernederde flaaven overlevert aan het een of ander volk, G s dat

Sluiten