Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Treurspel. i*s

te lattieren, Maar de hoofdzaak van het nieuws is, dat onze Veldheer doormiddengefneden is, en nu niets meer is dan de helft van hetgeen hyg.steren was. Want de andere heeft de overige helft op verzoek en met toeftemming van den gantfchen Raad. Hy zegt, dat hy zal heengaan om den poortwachter van Romen by de ooren langs den grond te fleepen , alles, dat hem voorkomt weg te maaijen, en den weg, dien hy zich gebaand heeft, woeft te laaten.

Tweede Bediende.

En hy is zo wel in ftaat om dit te doen als ie. mand, dien ik my ooit zou kunr.en verbeelden. Derde Bediende.

Om dit te doen? Ik ben verzekerd, dat hy het doen zal. Want. hoor eens, vriend, hy heeft zoveel vrienden als vyanden; maar deeze vrienden, man, durfden, als het ware, zie, zy durfden niet zich, om zo te fpreeken, zyne vrienden noemen, omdat hy, onder bedwang was.

Eerste Bediende.

Onder bedwang, wat is dat te zeggen ? Derde Bediende,

Maar, vriend, als zy hem het hoofd weder zullen zien opbeuren, en den man met bloed bedekt, dan zullen zy allen weder uit hunne hoeken te voorfchyn komen, als konynen na den legen, en hem naloopen.

Eerste Bediende. Maar wanneer zal dit voortgang hebben i

Derde Br.diende. Morgen; vandaag; op het oogenblik Gy zult nog deezen achtermiddag den trommel hooren flaan. Het is, om eens zo te fpreeken een gedeelte van hun gaftmaal, dat ten uitvoer zal gebragt worden éér zy hunne lippen afveegen.

Tweede Bediende. Zo, dan zullen wy weder eene verwarde waereU

Sluiten