Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-treurspel; ~~ 125

M. Agrippa. Keen, ik denk zo niet.

S i c ini us. Wy zouden, tot onzer allen leedweezen, dit endervonden hebben, indien het had doorgegaan, dat hy Burgemeester geworden was, Brutus.

De Goden hebben dit gelukkiglyk verhoed; ea Romen is in ruft, fchoon zonder bem. (Een Die. naar komt op bet Tooneel.)

Een Dienaa'r.

Achtbaare Gemeensmannen, een Haaf, dien wy gevangen genomen hebben , verhaalt, dat de Vol» fceis met twee byzondere legers in het Romein fch grondgebied zyn ingerukt, en, met de uiterfte wreed • heid van den oorlog, alles verwoesten, dat hen te vooren komt.

M. A gri pp a. Dit is voorzeker Aufidius, die, de verbanning van Coriolanus vernomen hebbende, op nieuw zyno hoornen oprteekt, die hy in zyne fchulp getrokken had, zolang Marcius voor Romen ftreed; toen durfde hy zelfs niet eens uiikyken. ° Sicinius. Kom, kom, wat praat gy van Marcius! Brutus.

Laat deeze tydingbrenger gegeesfeld worden. Het is onmooglyk.dat de Volfcers den vreede met •ns durven verbreeken.

M. Agrippa.

Is het onmooglyk ? Wy hebben blyken, dat het zeer mooglyk is, en by myn' leeftyd heeft men reeds drie voorbeelden daarvan gezien. Ondervraag dien man eerft , vóór dat gy hem ftraft, waar hy dit gehoord heeft; want anders zoud gy ligt uwen waarfchouwer kunnen geesfelen, en den boodfchapper flaan , die u op uwe hoede wil doen I zyn

Sluiten