Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

169

ïoof te fchenken, en deeze Krans wierd hooger ge. waardeerd dan tallen de anderen.

Dr. Johnson.

Pag. 27. Reg.-12,13. . Gy waart een Krygsman naar den wenjcu van Lato , Plutarchus maakt, in het Leven van Cobiola« kus,gewag van dit gevoelen van Cato den Ouden, dat, naamelyk, een groot Oorlogsheld door den opflag van zyne oogen en door den toon van zyne flem zich moet gevreesd maaken; en deeze aanhaa. ling van Plutarchus heeft onzen Dichter door onoplettendheid een' grooten misflag tegen de tyd. rekening doen begaan.

Theobald.

Pag. 2$, Reg. 2,1 ,(van onderen) en Pag Reg. 1,2.

Gai been. fteek de trompet op de groote markt, enroep allen onze Bevelhebbers byëen , wy zullen ben daar onze bevélen te kennen geeven.

By nadere overwetging heeft hst my foegefche. nen, dat deeze zin ook op de volgende wys zou kunnen vertaald worden: Gaa heen, jleek de trompet op de marktplaats, en roep allen de Amptemaren der Stad bier byè'en; wy zullen ben bier onzen wil doen verftaan.

Vertaaler.

Pag. 30. Reg. 22,23,24,25.

Een fchaapberder kan niet naauwkeuriger den donder van een' trommel/lig onderfcbeiden , dan ik den klank der tong van Cajus Marcius van dien van mindere lieden.,

Dit heeft veel van eene navolging, het zy dan, dat Shakespeare dit uit het oorfpronglyk overgenomen heeft of niet; te weeten, daar de Griekfche Treurfpeldichter Ulysfes Iaat zeggen, dat hy de item vaa Fallas kon kennen zonder haar te zien.

L 5 [ns

Sluiten