Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

177

nen hoe weinig verftand -er van noodenif om eene vrouw te krygen; doch de dagelykfche blykenvan voorzichtigheid, die de fexe ons oplevert, in het doen van eene keuze, kunnen duidelyk aantoonen hoe ongegrond deeze fchimpfchoot is

Da. Warburton. Pag. 67. Reg. 16, 15, (van onderen.) Waarom meet ik bier ftaan in dit wolvacbtig kleed. Door deeze uitdrukking verftaat Coriolanus de Toga birfuta, of het ruig kleed, waarin diegeenen, welken Burgemeefter wilden worden, zich by de oude Romeinen aan het volk moeften vooiftel. len,

. , Da. Johnson.

Ihd. Reg. 13.

De gewoonte dwingt my biertoe ! Dit is eene groote onoplettendheid- De Romeinen hadden nog eerft kort geleden, de burgemeefterlyke regeering aangenomen; na het uitdry. ven van Tarquinius.

Dr. Warburton.

Pag. 73. Reg. j5. 17.

En dat Cenforinus , de lieveling van bet volk, die deezen edelen toenaaam verkregen beeft door twee ■ maal tot Cenjor benoemd te zyn geweeft, ook een van zyne doorluchtige voorouderen is geweeft.

Deezen regel heb ik in den tekft weder ingevoegd ; dezelve is hier klaarblykelyk uitgelaten, gelyk te zien is voor een' ieder', die flechts het begin van het leven van Coriolanus door Plutarchus befchreven, naflaat, waaruit Shakefpeare dit genoegzaam letterlyk heeft overgenomen.

Ibid. P0"' De eerfte Cenfor is aangefteldgeworden, A. TJ. C. 314. en Coriolanus is uitgebannen, A. U. C. 262. De waarheid van de zaak is, dat de zegging, welke Pope hier boven aanhaalt, getrokken is uit M het

Sluiten