Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184 AANM.op CAJUS MARCIUS CORIOL.

Pag. 148. Reg. 14, —. 9. (van onderen.)

Coriolanus. Dit zyn niet meer dezelfde eogen, die ik in Romen gebad heb.

Virginia.

De droefheid, die ons zo zeer veranderd aan u ver* toont, doet u dit denken.

_ Virginia geeft hier met voordacht eene verkeerde uitlegging aan de woorden van haaren man. Hy zegt: „ Dit zyn niet meer dezelfde oogen , die ik in Ro,, men gehad heb ; " willende daarmede zeggen, dat hy nu de dingen uit een ander oogpunt beichouwde; en zy neemt deeze woorden op alsof hy van haare oogen wilde fpreeken, om daardoor zyne aandacht op haar en op de andere edele vrouwen te doen vallen. Dr. jOHNSOir,

Pag. 149. Reg. i,2. J

mels ZW"r U ty dC yverzucbt'Se Koningin des He.

Dat is by Juno, de B-fchermgodin van den Een. ten «aat, en, uit dien hoofde, de wreekerefle van alle echtelyke trouwloosheid. Dr. Johnson.

Ibid. Reg.$, (van onderen.)

De braave zufier van Publicola,

Myns bedunkens behoorde Valeria niet op het Tooneel gebragt te zyn, enkel om den trein te vol. gen zonder één enkel woord te fpreeken.

n „ Thiobald.

Pag. 150. Reg, 1.

van den alvermoogenden Jupiter. Jupiter is bier zeer verftandiglyk en wel te pas in. gevoegd, dewyl hy de Befchermgod van Romen was. p„„ D , Dr. Warburton.

rag. 154, Reg. 1. (van onderen )

Komt, treed met ons binnen, Mevrouwen. j?v ver„ dient, enz. '6J Het gedeelte van deeze reden, dat begint metMevrouwen, gy verdient, enz. word ten onrechte

Co.

Sluiten