Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL

235

Northumberland. Komt, gaat met my naar binnen. Het gaat met myn hart even als met het watergety; a!s het op het hoogft gekomen is, dan ftaat het eenigen tyd ftil, en vloeit noch ,naar den eenen, noch naar den anderen kant. Ik zou gaarne willen optrekken om my by den Aartsbiflchop te vervoegen, maar vee le duizend redenen houden my terug, Ik zal beiluite» naar Schotland (te gaan) . daar zal ik blyven , tot dat de tyd en voordeeliger omftandigheden myne tegenwoordigheid zullen vorderen. (Zy ver trekken.)

ZEVENDE TOONEEL.

Het Tooneel is in de Herberg bet Zwynsboofd in Eaftcbeap.

. Twee Oppassers.

Eerste Oppasser. Wat drommel hebt gy daar op de tafel gebragt, Sint-JanS'Appelen? Gy weet immers, dat Sir Johan geen' Jan appel verdraagen kan.

Tweede Oppasser. De droes! gy hebt gelyk. De Prins zette eens een bord met Sint Jans -Appelen voor hem, en zeide toen tegen hem, dat 'er nu vyf Sirs Johans meer waren, en vervolgens, zyn' hoed afneemen. de, zeide hy. " Nu zal ik myn affcheid neemen „ van deeze zes, uitgedroogde, ronde, oude, en verlepte ridders." Dit trol' hem tot in de ziel, maar hy heeft dat vergeten.

Eerste Oppasser. Nu dan , dek de tafel, en breng die (appelen) beneden, en zie of gy de troep van Sneak kun^ vinden ; Juffer Tearsheet mag gaarne muziek hoo.

ren.

Sluiten