Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 473

VIERDE BEDRYF,

EERSTE TOONEEL-

Het Teoneel verbeeld een Bofcb in Torksbire.

De Aartsbisschop van Yokk, Mowf-ray, Hastings, Coreville.

York.

Hoe word dit-bofch genoemd?

Hastings. Dit is Gaultreeibofch.

York.

Laaten wy hier ftand houden , Mylords , en kondfchappers uitzenden om het getal van onze vy» ancien op te neemen.

Has t i n gs. Wy hebben die reeds uitgezonden.

York.

Gy hebt wei gedaan. Myne vrienden en fpitsbroeders in deeze gewigtige zaak, ik moet u te kennen geeven, dat ik onlangs een'brief ontfangen heb van Northumberland, welker flaauwe inhoud het volgende behelft : Dat hy van harte zou wenfchen in perfoon hier te zyn, met eene magt overeenkomftig met zynen rang, doch, dat hy die niet op de been had kunnen brengen, en dat hy der» halven uit het land geweken is, tot dat zyn geluk tot rypheid zal gekomen zyn, en zich naar Schotland begeven heeft; en by eindigt met een' hartelyken wenfch, dat onze onderneeming het gevaar cn dehacheiyke ontmoeting der vyanden moe» ge te boven komen.

M o w b r a y.

Dus is de hoop, die wy op hem geveftigdhad-

S -dei?

Sluiten