Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL

«77

cn het huislyk leed, dat myn' eigen* broeder aangedaan is, maakt myn byzonder bezwaar.

westm oreland.

Daar is eten herftel in den ftaat noodig, en zo het 'er al noodig ware, dan gaat het u niet aan.

Mo WBRA1T.

Waarom gaat het hem, voor zyn aandeel, niet aan, zowel als ons allen, die nog de flagen der voorleden tyden gevoelen, en dulden moeten, dat de gefteldheid deezer tyden eene geweldige en onbillyke hand flaat aan onze waardigheden * Westmoreland. o Myn goede Lord Mowbray , breng toch de tegenwoordige tyden overeen met derzelver voU ftrekte noodzaaklykheden, en dan zult gy waarlyk moeten zeggen; dat het de tyd is, en niet de Koning, die u verongelykt. Echter, wat u aangaat, kan ik niet bemerken, dat of de Koning, of de tyd u één' duim grond gegeven heeft om eenig bezwaar op te bouwen. Zyt gy niet berfteld in alle de heer. lykheden van den Hertog van Norfolk .wylen uwen hoogedelen Vader loflvker gedachtenis ? Mowbray. Wat heeft dan myn Vader in zyne eer verloren, dat in my herft*ld en weder verlevendigd moet wor. den? De Koning, die, volgens het toenmaaüg geftel van den ftaat, hem beminde, zag zich met ge. weid genoodzaakt om hem te verbannen. En toen Hendrik Boüngbroke en hy beiden in den zadel wa« ren opgezeten, toen hunne briefchende rosfen den fpoorflag van den aanval uittartten, toen zy hunne lanfen geveld, en hunne vifieren gefloten hadden toen hunne vuurige oogen uit ftaalen traliën flonker, den, en de fchelle trompet hen tegen eikanderen aanvoerde; toen, toen niets myn' Vader van do borft van Boüngbroke zou hebben kunnen , weêr. houden, en de Koning toen zyn' ftaf nederwierp, toen heeft by zyn leven te gelyk met zyn ftaf weg.

S3 < gewor-

Sluiten