Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i78 HENDRIK de VIERDE

geworpen; toen heeft by zichzelven weggeworpen, en met zich het leven van hen allen , diezedert, of door aanklagt, of door de woede van het zwaard, onder Bolingbroke in ongeluk geraakt zyn. Westmoreland. Mylord Mowbray, gy fpreekt van zaaken, waar van gy geene kennis hebt. De Graaf van Hereford wierd toenmaals gehouden voorden dapperften Rid• der van gantfeh Engeland. Wie weet aan wien van beiden de Fortuin 'zoo toegelachen hebben ? Maar indien uw Vader al eens de overwinning behaald had, dan zou hy die echter nooit uit Coventry mede gedragen hebben, want hetgeheele land fchreeuw de met algemeene ftemmen baar regen hem; en aller liefde en gebeden waren geveftigd op Hereford , met wien zy geheelenal ingenomen waren ; hy wierd inderdaad meer gezegend en geftreeld dan de Koning zelf. —— Maar, dit leid my flechts af van het oogmerk myner bezending. — Ik ben herwaarts gezonden van onzen Vorfteiyken Veldheer, om uwe bezwaaren op te neemen, en om u uit naam van zyne Genade te zeggen, dat hy u gehoor zal verleenen, en dat uwe eifchen , in alles, daar die zullen blyken billyk te zyn, u zullen toegeftaan worden, met ter - zyde • ftelling van alles, dat u als vyanden zou kunnen doen befchouwen.

Mowbray. Maar hy heeft ons genoodzaakt om hem tot dit aanbod te dwingen , en dus is het ftaatkunde en geene genegenheid.

Westmoreland. Mowbray, gy denkt te trotfeh, wanneer gy dit zo opneemt; dit aanbod gefchied uit goedheid , en niet uit vrees. Want, zie, daar gints legt ons leger, en, op myne eer, zy zyn allen veel te vol van moed en vertrouwen, dan dat zy aan eenig denkbeeld van vrees hoegenaamd plaats zouden geeven» Ons leger is talryker dan het uwe; ons

volk

Sluiten