Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL.

*79

volk is beter in den wapenhandel geoefend , onze wapenruftingen zyn even goed gehard, en onze zaak is de"befte; en dus fpreekt het vanzelf, dat onze har. ten eveneens gefteld moeten zyn. Zeg des niet, dat ons aanbod gedwongen is.

Mowbray.

Met myne goedkeuring, zullen wy geene onderhandeling toelaaten.

Westmoreland.

Dit toont de fchandelykheid van uwe misdaad, eene tchurfde zaak kan geene handeling lyden.

Hastings. t

Heeft Prins Johan volkomen volmagt van zyn Vader om de voorwaarden , waarop wy aandrm. gen. te hooren, en daar over ten volle te beflis. fen?

Westmoreland. Dat legt immers opgefloten in den naam van Veldheer, ik ftaa verwonderd, dat gy eene zo onnozele vraag kunt doen.

York.

Neem dan dit papier metu, Mylord Weftmoreland , hetzelve behelft onze algemeene bezwaaren. Wanneer elk byzonder artikel van hetzelve berfteld word, wanneer allen de leden van onze zaak, die in dit geval deel genomen hebben in behoorlyke orde vry verklaard worden, en wanneer aan ons en onze oogmerken zonder uitftel voldaan word; dan zullen wy wederkeeren binnen de paaien der gehoorzaamheid, en onze legermagt aan den arm des vreedes vaftknoopen.

Westmoreland.

Ik zal dit (papier) aan onzen Veldheer toonen. Zo het u behaagt, Mylords, zullen wy in het ge. zicht van onze beide legers met eikanderen fpreeken, en met den vreede eindigen, hetgeen de

hemel ons vergunnel — of. op de plaats van het S 4 ge-

Sluiten